Cookies op de Michelin website

Deze website maakt gebruik van cookies om activiteiten te monitoren. Voor meer informatie, gelieve onze cookie policy te raadplege  link for more informations Validate

Recente
activiteiten
!

Welcome to your history toolbox

We've saved important information from your previous searches to make your life easier.

???private_mode_title???

???private_mode_text???

Laatst bekeken band

Laatst bekeken dealers

Laatste zoekopdracht

Vind uw perfecte MICHELIN® band in een paar seconden Voer een zoekopdracht uit om te zien of deze band past onder uw motorfiets
ex. BMW HP2 Megamoto 2016

Plate number format can't be recognized.

Please perform another search or try to search differently.

Plate number can't be found

Please perform another search or try to search differently.

ex. E45-87630

Legale vermeldingen - WETTELIJKE VERMELDINGEN

Deze site wordt uitgegeven door:

 • Manufacture Française des Pneumatiques Michelin
 • Place des Carmes Déchaux
 • 63040 Clermont-Ferrand Cedex 9
 • Frankrijk
 • Telefoon:(33) 4 73 32 20 00
 • Fax: (33)4 73 32 63 81
 • Commanditaire vennootschap op aandelen met een kapitaal van € 304 000 000.
 • 855 200 507 RCS Clermont-Ferrand
 • SIREN NR. 855 200 507
 • Intracommunautair btw-nr. FR33855200507
 • Gelieve aandachtig deze juridische kennisgeving te lezen alvorens deze site te raadplegen.

De ondernemingen van de Michelingroep hebben hun eigen rechtspersoonlijkheid en beschikken over een onafhankelijke rechtspersoonlijkheid. Om de informatieverstrekking op deze site te vergemakkelijken kunnen evenwel de volgende termen worden gebruikt: "Michelin", "Groep", "Michelingroep" en "wij"; deze termen worden gebruikt om alle ondernemingen van de Michelingroep aan te duiden die elk zelfstandig hun activiteiten exploiteren.

Inhoudsopgave

 


Artikel 1. VOORWERP

Deze kennisgeving stelt de voorwaarden vast waaronder Michelin aan u de site ter beschikking stelt, alsook de voorwaarden waaronder u toegang hebt tot deze site en deze site mag gebruiken. Het raadplegen van de site is onderworpen aan de naleving van deze juridische kennisgeving die Michelin op ieder ogenblik kan wijzigen of bijwerken. Door de site te raadplegen en te gebruiken aanvaardt u deze juridische kennisgeving en stemt u in met de praktijken van Michelin op het vlak van persoonsgegevens.

 

Terug naar boven


Artikel 2. TOEGANG TOT DE SITE

Michelin streeft ernaar de site toegankelijk te houden, zonder ertoe gehouden te zijn hierin te slagen. Er wordt verduidelijkt dat om redenen van onderhoud, actualisering en om welke andere reden ook, met inbegrip van technische en juridische redenen, de toegang tot de site gewijzigd of onderbroken kan worden. Michelin is in geen geval aansprakelijk voor deze onderbrekingen en voor de gevolgen die er voor u kunnen uit voortvloeien.

U gaat ermee akkoord geen frauduleus gebruik te maken van de site, en in het bijzonder niet van de interactieve diensten of van het gedeelte e-commerce, indien dergelijke diensten bestaan.

 

Terug naar boven


Artikel 3. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud (inclusief en zonder beperking alle informatie, teksten, grafieken, gegevens, afbeeldingen, foto's, beelden, video's en geluid) en de vorm van al deze elementen en van de site zelf zijn beschermd onder het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. De inhoud is de exclusieve eigendom van hun respectieve uitgevers. Alle gehele of gedeeltelijke kopieën, reproducties, weergaven, exploitaties, aanpassingen, wijzigingen, veranderingen, vertalingen, verspreidingen van de inhoud, ongeacht of deze toebehoort aan Michelin of een derde die rechten toegekend heeft aan Michelin, op welke wijze ook, zijn ongeoorloofd, met uitzondering van de beperkte rechten die u worden toegekend in Artikel 4 hieronder en/of het maken van kopieën voor het eigen en exclusieve gebruik door de kopiist. De inhoud op deze site kan gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving, en wordt ter beschikking gesteld zonder enige vorm van expliciete of stilzwijgende garantie en kan geen aanleiding geven tot enigerlei recht op schadevergoeding. De inhoud is beschermd door het auteursrecht van © 1997-2010 Michelin of door het auteursrecht van zijn partners. De logo's zijn gedeponeerde handelsmerken.

 

Terug naar boven


Artikel 4. GEBRUIK VAN DE INHOUD

De verandering en de wijziging van de inhoud of het gebruik ervan met een ander doel dan het toegestane vormen een schending van de eigendomsrechten van Michelin of van derden.

Binnen de onderstaande grenzen geeft Michelin u het recht om de inhoud te downloaden en te verspreiden: (i) wanneer er een downloadfunctionaliteit bestaat (ii) voor niet-commerciële doeleinden (iii) te goeder trouw en (iv) met behoud van alle eigendomsvermeldingen en met de datum van het online plaatsen die in de inhoud voorkomen, indien dergelijke informatie wordt gegeven. Dit recht mag op geen enkele wijze geïnterpreteerd worden als licentie, meer bepaald als een merk- of logolicentie.

 

Terug naar boven


Artikel 5. E-MAIL

Om met Michelin te corresponderen per e-mail moet u de e-mailformulieren invullen op de site. De antwoorden van Michelin op de e-mails, en de toegang tot de site en tot de inhoud kunnen niet worden gelijkgesteld met en kunnen geen bewijs vormen van de uitoefening van een reclame-, promotionele of commerciële activiteit op het grondgebied van het land van de internetgebruiker.

 

Terug naar boven


Artikel 6. BESCHERMING VAN PERSOONGEGEVENS

Over het algemeen kunt u onze site bezoeken zonder dat u uw identiteit moet geven en zonder dat u persoonlijke informatie over u moet verstrekken. Michelin kan u echter soms informatie vragen, bijvoorbeeld om te reageren op een verzoek van u, u een dienst te verstrekken, een bestelling te verwerken of voor marketingdoeleinden.

De via onze site verzamelde gegevens zijn bedoeld voor Michelin en voor zijn geselecteerde partners en/of voor de dienstverleners op wie Michelin een beroep doet.

Om u beter van dienst te zijn verzamelt Michelin anonieme gegevens over uw surfgedrag op onze site (bezochte pagina's, datum en tijdstip van het bezoek ...). Michelin kan deze gegevens gebruiken om trends te analyseren of om statistieken op te stellen en het bezoekerspubliek van de site te meten. Wij delen u mee dat u bezwaar kunt maken tegen de registratie van deze cookies. Als u er echter voor kiest om de cookies te weigeren, dan hebt u mogelijkerwijs geen toegang tot bepaalde delen van onze site.

Met betrekking tot persoonsgegevens die u ons zou dienen mee te delen, hebt u recht op toegang, rectificatie en verwijdering in overeenstemming met de Franse wet betreffende Informatica en Vrijheden nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd bij de wet nr. 2004-810 van 6 augustus 2004.

U kunt eveneens kosteloos bezwaar aantekenen tegen het feit dat uw gegevens verzameld en verwerkt worden door Michelin. Daarnaast kunt u bezwaar aantekenen tegen het feit dat uw gegevens gebruikt worden voor commerciële prospectie, krachtens de wet betreffende Informatica en Vrijheden.

Om deze rechten uit te oefenen hoeft u enkel maar een brief te sturen naar het volgende adres:

 • Manufacture Française des Pneumatiques Michelin
 • Service Consommateurs Michelin
 • Place des Carmes-Déchaux
 • 63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9

Onze site kan links bevatten naar andere sites. Wij delen u mee dat Michelin uw persoonsgegevens niet deelt met deze sites. Houd er rekening mee dat wanneer u onze site verlaat, u onderworpen kan worden aan andere praktijken inzake de bescherming van persoonsgegevens waarover Michelin geen controle heeft en waarvoor het geen aansprakelijkheid aanvaardt.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de praktijken van Michelin inzake Persoongegevens.

 

Terug naar boven


Artikel 7. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

De inhoud op de site wordt verstrekt "as is" zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard ook. Michelin behoudt zich het recht voor om de inhoud van of de toegang tot de site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, corrigeren, op te schorten en/of te verwijderen. Michelin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de besmetting van uw computerapparatuur ten gevolge van de verspreiding van een virus of andere computerinfecties. Het is uw verantwoordelijkheid om alle passende maatregelen te nemen om uw computerapparatuur te beschermen.

In geen geval kunnen Michelin, zijn werknemers, zijn leveranciers of de partners die op de site vermeld worden aansprakelijk worden gesteld op grond van een vordering tot contractuele aansprakelijkheid, strafbare aansprakelijkheid of enige andere vordering, voor enigerlei directe of indirecte, incidentele of gevolgschade, of voor enige andere vorm van schade of voor enigerlei nadeel, met name van financiële of commerciële aard, voortvloeiend uit het gebruik van de site of van informatie op de site.

Het is ten strengste verboden om een hyperlink te creëren naar ongeoorloofde inhoud. De mogelijkheid wordt geboden om u bijkomende informatie aan te leveren dewelke u mogelijk kan interesseren. Michelin heeft hiertoe partnerships afgesloten met leveranciers van diensten en/of van informatie en kan u informatie voorstellen betreffende andere sites en/of inhoud en/of diensten binnen het kader van de site van Michelin en/of door de beschikbaarheid van hypertext links naar deze sites en/of Informatie en/of Diensten. De Diensten van Derden tot dewelke Michelin de toegang toelaat, worden aangeleverd in volledige onafhankelijkheid door de derden-uitgevers van deze diensten en onder hun exclusieve aansprakelijkheid. Iedere Gebruiker die zich toegang verschaft tot deze Diensten van Derden, wordt uitsluitend onderworpen aan de bijzondere gebruiks- en/of verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn op deze Diensten van Derden. Bovendien zal Michelin in geen enkel geval aansprakelijk kunnen worden geacht ingeval van slecht functioneren en/of onbeschikbaarheid van Diensten van Derden.

 

Terug naar boven


Artikel 8. JURISDICTIE EN TOEPASSELIJK RECHT

Elk geschil betreffende de site en deze juridische kennisgeving wordt voorgelegd aan de rechtbank BRUSSEL VOOR MICHELIN BELUX en tbc. Voor MICHELIN NEDERLAND en valt onder de toepassing van en wordt geanalyseerd volgens de Belgische/ Nederlandse wet betreffende de grond, ongeacht de conflictenregels. Door de site te gebruiken stemt de gebruiker uitdrukkelijk toe in de toepassing van deze bepaling. Indien enige bepaling van deze juridische kennisgeving, om welke reden ook, onwettig, nietig of niet-afdwingbaar geacht zou worden, dan wordt zij beschouwd als geen deel uitmakend van deze juridische kennisgeving en heeft zij geen invloed op de geldigheid of de afdwingbaarheid van de andere bepalingen.

Uitgever website: Manufacture Française des Pneumatiques Michelin

Directeur publicatie: Claire Dorland-Clauzel

Hosting:

 • LINKBYNET
 • Parc du Colombier
 • 14 rue Jules Saulnier
 • 93200 Saint-Denis
 • FRANKRIJK
 • Tel.: +33 (0)1 48 13 00 00
 • Fax: +33 (0)1 48 13 31 21

 

Terug naar boven


Artikel 9. Google Translate Voorwaarden

DEZE PAGINA KAN VERTALINGEN BEVATTEN DIE U WORDEN AANGEBODEN DOOR GOOGLE. GOOGLE WIJST ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE VERTALINGEN AF, ZOWEL IMPLICIET ALS EXPLICIET, MET INBEGRIP VAN GARANTIES BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID EN IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK.

Sommige teksten op de 'Beoordelingen & meningen'-pagina van onze website zijn voor uw gemak vertaald met vertaalsoftware van Google Translate. Er is een redelijke inspanning verricht om een nauwkeurige vertaling te leveren. Automatische vertalingen zijn echter niet perfect, noch bedoeld om menselijke vertalers te vervangen. De vertalingen worden als dienst aangeboden aan de gebruikers van de Michelin-website en worden ongewijzigd gepresenteerd. Er wordt geen enkele garantie gegeven, uitdrukkelijk noch impliciet, betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en juistheid van vertalingen vanuit de brontaal in een willekeurige andere taal. Bepaalde teksten zijn mogelijk niet juist vertaald in verband met de beperkingen van vertaalsoftware.

De Nederlands versie van de website is de officiële tekst. Eventuele discrepanties en verschillen als gevolg van de vertaling zijn niet bindend en hebben geen juridische waarde voor nalevings- en handhavingsdoeleinden. Bij twijfels over de juistheid van de informatie op de vertaalde website verwijzen we u naar de Nederlands versie van de website, de officiële versie.